Výzva na predkladanie ponuky (25.10.2013)

Výzva na predkladanie ponuky (23.09.2013)

Výzva na predkladanie ponuky (19.08.2013)

Výzva na predkladanie ponuky (25.10.2013) (stiahnúť vo formáte PDF)

Názov obstarávateľa: Benjamín Szuh - SZUHVIN
Adresa: 946 31 Chotín 117
Krajina: Slovensko
Telefón: 0905 306 087

Opis predmetu zákazky

Názov zákazky:Vybavenie predajnej a prezentačnej miestnosti

Miesto dodania tovarov: firma Benjamín Szuh - SZUHVIN ,  946 31 Chotín 537

Stručný opis zákazky :

1. Televízny prijímač do prezentačnej miestnosti
– Spoločný slovník obstarávania /CPV/ :
Hlavný predmet / hlavný slovník 32581000-9 Zariadenia na prenos údajov/
Jedná sa o televízny prijímač v počte 1 ks

Celková predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :  1 200,00 €

2. Notebook + software / balík Office/ do prezentačnej miestnosti

–  Spoločný slovník obstarávania /CPV/ :
Hlavný predmet / hlavný slovník 32581000-9 Zariadenia na prenos údajov /
Jedná sa o Notebook so software v počte 1 ks

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :  600,00 €

3. Spätný projektor do prezentačnej miestnosti

–  Spoločný slovník obstarávania /CPV/ :
Hlavný predmet / hlavný slovník 32581000-9 Zariadenia na prenos údajov /
Jedná sa o spätný projektor v počte 1 ks

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :  600,00 €

4. Stojan s plátnom k premietaniu do prezentačnej miestnosti

–  Spoločný slovník obstarávania /CPV/ :
Hlavný predmet / hlavný slovník 32581000-9 Zariadenia na prenos údajov /
Jedná sa o stojan s plátnom slúžiaci na premietanie obrázkov v počte 1 ks

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :  200,00 €

5. Chladnička

–  Spoločný slovník obstarávania /CPV/ :
Hlavný predmet /Hlavný slovník 39711130-9 Chladničky/
Jedná sa o chladničku v počte 1 ks

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :  1 000,00 €

6. Chladnička na víno

–  Spoločný slovník obstarávania /CPV/ :
Hlavný predmet /Hlavný slovník 39711130-9 Chladničky/
Jedná sa o chladničku na víno v počte 1 ks

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :  800,00 €

7. Mraznička

–  Spoločný slovník obstarávania /CPV/ :
Hlavný predmet /Hlavný slovník 42512000-8 Chladiace zariadenia/
Jedná sa o mrazničku v počte 1 ks

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :  900,00 €

8. Kávovar

–  Spoločný slovník obstarávania /CPV/ :
Hlavný predmet /Hlavný slovník 39711310-5 Elektrické kávovary/
Jedná sa o kávovar v počte 1 ks

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :  800,00 €

9. Umývačka riadu

–  Spoločný slovník obstarávania /CPV/ :
Hlavný predmet /Hlavný slovník 39141000-2 Kuchynský nábytok a vybavenie/
Jedná sa o umývačku riadu v počte 1 ks

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :  900,00 €

10. Mikrovlnka

– Spoločný slovník obstarávania /CPV/ :
Hlavný predmet /Hlavný slovník 39141000-2 Kuchynský nábytok a vybavenie/
Jedná sa o mikrovlnku v počte 1 ks

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :  200,00 €

11. Klimatizačná jednotka

– Spoločný slovník obstarávania/CPV/
Hlavný predmet /Hlavný slovník 42512000-8 Klimatizačné zariadenia/
Jedná sa o klimatizačnú jednotku s montážou v počte 1 ks
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :   4000,00  €

Kritérium na vyhodnotenie ponúk :
Najnižšia cena

Podmienky účasti

Osobné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods.1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky na ktorý predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť. Uvedenú skutočnosť uchádzač preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. e) – kópiou dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu.

Administratívne informácie:

Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum a čas: 14.11.2013 12.00 hod
Spôsob označenia obalu s ponukou :
Adresa verejného obstarávateľa , adresa uchádzača , označenie „ Neotvárať“ a názov zákazky
Podmienky otvárania ponúk:
Dátum a čas: 14.11.2013 15.00 hod
Miesto: V priestoroch verejného obstarávateľa na uvedenej adrese v oddiely I.

Dátum  : 25.10.2013


Výzva na predkladanie ponuky (23.09.2013) (stiahnúť vo formáte PDF)

Názov obstarávateľa: Benjamín Szuh - SZUHVIN
Adresa: 946 31 Chotín 117
Krajina: Slovensko
Telefón: 0905 306 087

Opis predmetu zákazky

Názov zákazky:Vybavenie predajnej a prezentačnej miestnosti

Miesto dodania tovarov: firma Benjamín Szuh - SZUHVIN ,  946 31 Chotín 537

Stručný opis zákazky :

1. Poháre do prezentačnej miestnosti

Spoločný slovník obstarávania /CPV/ :
Hlavný predmet / hlavný slovník 39221120-4 šálky a poháre/
Jedná sa o:

 • poháre – súpravy na biele víno v počte 60 ks v predpokladanej hodnote 1080,00 € bez DPH
 • poháre -  súpravy na červené víno v počte 60 ks v predpokladanej hodnote 1080,00 € bez DPH
 • poháre -  súpravy na šumivé víno v počte 60 ks v predpokladanej hodnote 1200,00 € bez DPH
 • dekantné misy v počte 20 ks v predpokladanej hodnote 400,00 € bez DPH
Celková predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :  3 760,00 €

2. Výzdoba do prezentačnej miestnosti

Spoločný slovník obstarávania /CPV/ :
Hlavný predmet / hlavný slovník 39298900-6 rôzne dekoračné predmety/
Jedná sa o:

 • dekoračný materiál /obrazy,sočky,ozdoba/v počte 1 ks
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :  1 000,00 €

3. Príslušenstvo do pivnice

Spoločný slovník obstarávania /CPV/ :
Hlavný predmet / hlavný slovník 39145000-0 príslušenstvo vínnych pivníc/
Jedná sa o:

 • Nerezová nádrž na víno 1000 litrová v počet 1 ks v predpokladanej hodnota 1800.00 e za kus bez DPH
 • Plastová nádrž na víno 1000 litrová v počte 4 ks v predpokladanej hodnote 875,00 € za kus bez DPH , spolu 3 500 € bez DPH
 • Hever na víno v počte 5 ks v predpokladanej hodnote 90,00 € bez DPH
 • Plnička fliaš na víno v počte 1 ks v predpokladanej hodnote 2 000,00 € bez DPH
 • Nádrže na prípravu vína v počte 4 ks v predpokladanej hodnote 9 200,00 € bez DPH
 • Čerpačka na víno v počte 1 ks v predpokladanej hodnote 900,00 € bez DPH
Celková predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :  17 490,00 €

Kritérium na vyhodnotenie ponúk :
Najnižšia cena

 Podmienky účasti

Osobné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods.1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky na ktorý predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť. Uvedenú skutočnosť uchádzač preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. e) – kópiou dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu.

Administratívne informácie:

Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum a čas: 8.10.2013 12.00 hod
Spôsob označenia obalu s ponukou :
Adresa verejného obstarávateľa , adresa uchádzača , označenie „ Neotvárať“ a názov zákazky
Podmienky otvárania ponúk:
Dátum a čas: 8.10.2013 15.00 hod
Miesto: V priestoroch verejného obstarávateľa na uvedenej adrese v oddiely I.

Dátum  : 23.9.2013


Výzva na predkladanie ponuky (19.08.2013) (stiahnúť vo formáte PDF)

Názov obstarávateľa: Benjamín Szuh - SZUHVIN
Adresa: 946 31 Chotín 117
Krajina: Slovensko
Telefón: 0905 306 087

Opis predmetu zákazky

Názov zákazky:Vybavenie predajnej a prezentačnej miestnosti

Miesto dodania tovarov: firma Benjamín Szuh - SZUHVIN ,  946 31 Chotín 537

Stručný opis zákazky :

1. Stoly do predajne

 –  Spoločný slovník obstarávania /CPV/ :
Hlavný predmet / hlavný slovník 39121200-8 Stoly/
Jedná sa o stoly v počte 20 ks
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :  2 600,00 €

2. Stoličky do predajne

–  Spoločný slovník obstarávania /CPV/ :
Hlavný predmet / hlavný slovník 39112000-8 Stoličky/
Jedná sa o stoličky v počte 40 ks
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :  3 200,00  €

3. Zostava skriniek

–  Spoločný slovník obstarávania /CPV/ :
Hlavný predmet / hlavný slovník 39141300-5 – skrine/
Jedná sa o zostavu v počte 1 ks
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :  2500,00 €

4. Dres na umývanie riadu

–  Spoločný slovník obstarávania /CPV/ :
Hlavný predmet / hlavný slovník 39221000-7 kuchynské vybavenie//
Jedná sa o dres v počte 1 ks
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :  1 200,00 €

5. Bár linka

–  Spoločný slovník obstarávania /CPV/ :
Hlavný predmet / hlavný slovník 39172000-8 pulty/
Jedná sa o celok v počte 1 ks
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :   2 000,00 €

6. Pripravovacie stoly - nerezové

–  Spoločný slovník obstarávania /CPV/ :
Hlavný predmet / hlavný slovník 39121200-8 Stoly/
Jedná sa o stoly na prípravu jedál v počte 2 ks
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :   1 600,00 €

7. Vchodové dvere do pivnice – drevené

–  Spoločný slovník obstarávania /CPV/ :
Hlavný predmet / hlavný slovník 39145000-0 príslušenstvo vínnych pivníc/
Jedná sa o dvojkrídlové dvere v počte 1 ks
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :   2 000,00 €

Predpokladaná hodnota zákazky celkom 15 100,00 € bez DPH

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk :
Najnižšia cena

Podmienky účasti

Osobné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods.1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky na ktorý predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť. Uvedenú skutočnosť uchádzač preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. e) – kópiou dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu.

Administratívne informácie:

Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum a čas:  06.09.2013 12.00 hod
Spôsob označenia obalu s ponukou :
Adresa verejného obstarávateľa , adresa uchádzača , označenie „ Neotvárať“ a názov zákazky
Podmienky otvárania ponúk:
Dátum a čas: 06.09.2013  15.00 hod
Miesto: V priestoroch verejného obstarávateľa na uvedenej adrese v oddiely I.

Dátum  : 19.08.2013

Podpis osoby zodpovednej za vykonanie prieskumu trhu: Benjamin SZUH

Dátum odoslania/ prevzatia výzvy: 19.08.2013